Soffie’s Grunk

07-02-2004 (Hørlev) B.I.R. + KLB.C. + B.I.S 4
14-02-2004
 
(Odense) B.I.R. + CACIB
20-03-2004 
(Stouby) klb.cert
25-04-2004 
(Ringe) B.I.R. +  B.I.S 4
04-09-2004 
(Skanderborg) B.I.R, B.I.S no. 2
02-10-2004 
(Midtfyn – Ringe)B.I.R