Pampered Paws Denali aka. Hansi

Varde d. 25/8 (DKK Kreds 11) – C.A.C – B.O.B